Σχέδιο Προτύπων Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων -ΣΑΕΚ

Η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων συνέταξε σχέδιο προτύπων ΣΑΕΚ, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται από τον ΚτΕ του φράγματος για όλα τα ΣΑΕΚ που συντάσσονται μετά την 30.12.2020