Οδηγίες του ΕΦΚΑ για την καταβολή αδειοδωρόσημου Χριστουγέννων 2019 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Η καταβολή του Αδειοδωρόσημου των Χριστουγέννων 2019, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω των Τραπεζών στις 23/12/2019 με πίστωση του λογαριασμού που έχει δηλωθεί από τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Όσοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, πρέπει να  απευθυνθούν στα Τμήματα Μητρώου Υποκαταστημάτων Μισθωτών του ΕΦΚΑ για να το δηλώσουν, προκειμένου να τους καταβληθεί το Αδειοδωρόσημο του δώρου Χριστουγέννων…

Διευκρινίσεις της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφαλείας των Φραγμάτων

Διευκρινίσεις επί του ορισμού “Κύριος του Έργου”  για την εφαρμογή του Κανονισμού Ασφαλείας Φραγμάτων παρέχει η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων

Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για την τροποποίηση των κατωτάτων ορίων εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών στις δημόσιες συμβάσεις

Εκδόθηκαν οι Κανονισμοί της ΕΕ που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών στις δημόσιες συμβάσεις . Έτσι: Το κατώτατο όριο  εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για τα δημόσια έργα ανέρχεται από 01.01.2020 στο ποσό των 5.350.000 ευρώ Η σχετική Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ βρίσκεται εδώ