Πρόσκληση πρόληψης Διπλωματούχων Μηχανικών από το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου απέστειλε στην Ένωση το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προς ενημέρωση των μελών της