Ο Δήμαρχος Κόνιτσας τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης διαγωνισμού μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας, αποδεχόμενος τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου,ενημερώνει ότι θα δημοσιεύσει νέα διακήρυξη για το διαγωνισμό για το έργο “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αετόπετρας”.

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας με την οποία παρέχει οδηγίες σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. Έτσι: α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €). β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €). Ο ως άνω νόμιμος…