Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ-Εγκύκλιος 10/2018 του Υπουργείου Υποδομών

Δόθηκε παράταση ισχύος στις βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ ώς την 31.01.2019,σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 10 του Υπουργείου Υποδομών. Η ρύθμιση αφορά στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στις τάξεις 3η έως  και 7η, η οποία είτε είχε παραταθεί ώς 30-09-2018 είτε ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του Ν.…