Έντυπο διακήρυξης για συμβάσεις έργων κάτω των κοινοτικών ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των κοινοτικών ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Το υπόδειγμα αυτό ισχύει για διαδικασίες σύναψης σύμβασης που εκκινούν από 02.03.2018 και εφεξής. Το νέο αυτό υπόδειγμα έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με…

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τις ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών και διαχειριστών

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο που διευκρινίζει, εκτός των άλλων, τα θέματα των ασφαλιστικών εισφορών μελών εταιρειών και διαχειριστών. Έτισ, οι εταίροι σε νομικά πρόσωπα με τη μορφή της ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ καταβάλλουν τις εισφορές τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 Ν. 4387/2016 (εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών). Ομοίως καταβάλλουν τις εισφορές…