Απόφαση για τους Δικαιούχους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δημοσιεύουμε την απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : «Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ…

Άμεση επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για τις εισφορές της Ειδικής προσαύξησης ζητά η Ένωση από το Διοικητή του ΕΦΚΑ

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας για την αναδρομική κατάργηση των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης του ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το γραφείο του  Διοικητή του ΕΦΚΑ για διόρθωση των ειδοποιητηριων και επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως

Ενημερωτικό Δελτίο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών – Μάρτιος 2018

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) απέστειλε στην Ένωση Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχει ενδιαφέροντα άρθρα για τα μέλη μας. Ακόμα γίνεται αναφορά στην επέκταση του πεδίου αρμοδιότητας της ΑΕΠΠ, η οποία πλέον εξετάζει  και διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις που εκδίδονται ή συντελούνται από τις αναθέτουσες αρχές  στο πλαίσιο διαδικασίας σύμβασης η οποία…

FIEC Newsletter – 27 Μαρτίου 2018

  27 March 2018   FIEC welcomes the rejection of the European services e-card by the European Parliament On 21st March, the IMCO Committee rejected the legislative proposal for a European services e-card, following the previous rejections of the EMPL, JURI, ITRE and ECON Committees. FIEC is relieved that this proposed legislation will not interfere with its efforts…

Η αναδρομική διαγραφή των ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΜΕΔΕ ισχύει από την ημερομηνία διαγραφής τους από το ΤΕΕ σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας

Ο Υφυπουργός Εργασίας εξέδωσε απόφαση, στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που μέχρι την 31.12.2016 προκύπτει διαφορετική ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης βάσει των σχετικών δηλώσεων της Νομαρχίας και του ΤΕΕ, λόγω αναδρομικής διαγραφής  από το ΤΕΕ, θεωρείται  ότι ως ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ πρέπει να λαμβάνεται η ημερομηνία διαγραφής από…

Καταργήθηκε η αναδρομική καταβολή εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης του π. ΤΣΜΕΔΕ, μετά από το αίτημα της Ένωσης

Ο Υφυπουργός Εργασίας έκανε δεκτό το αίτημα της Ένωσης και εξέδωσε απόφαση με την οποία  καταργείται η  είσπραξη των αναδρομικών οφειλών για την Ειδική Προσαύξηση για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ . Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση με την από 28.02.2018 επιστολή της είχε ζητήσει  την ακύρωση στο σύνολό τους των πρόσθετων, αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών που έχει…