Ενημερωτικός οδηγός Επιχειρείν για την Αίγυπτο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Κάϊρο απέστειλε στην Ένωση την επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού Επιχειρείν για την Αίγυπτο, ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον, το εταιρικό και επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο κ.α.

ΦΕΚ 3821 Β-Δημοσίευση της ΚΥΑ που ρυθμίζει τα τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ (Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3821Β/2017 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τα τεχνικά θέματα που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων). Από την έναρξη ισχύος της ως άνω αποφάσεως (31.10.2017) καταργείται η προγενέστερη ΚΥΑ που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 2710Β/2017, που…