Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αναφέρεται, εκτός των άλλων, ότι τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει το…

Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου προς το Δήμο Πρέβεζας για τα καλούμενα πτυχία σε διαγωνισμό

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Πρέβεζας με την οποία ζητά την επαναδημοπράτηση έργου, αφού διορθωθούν οι καλούμενες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων σε διαγωνισμό δημοσίου έργου