Οδηγίες εγγραφής στο ΕΣΗΔΗΣ για δημόσιες συμβάσεις έργων – απόκτηση κωδικών για ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr  υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για έργα, μελέτες και συναφείς υπηρεσίες. Επιπλέον στην ως άνω ιστοσελίδα έχει δημοσιευτεί εγχεiρίδιο οδηγιών εγγραφής των οικονομικών φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης, δηλαδή username και password