Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ για εσφαλμένη ερμηνεία διάταξης του Ν.4412/2016 περί των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Η Ένωση με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ ζητά την απαλοιφή της υποσημείωσης 82 της Κατευθυντήριας Οδηγίας 20/2017 περί λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, η οποία είναι εσφαλμμένη, αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στους εργολήπτες- μέλη  

Εγκύκλιος 15/2017 του Υπουργείου Υποδομών περί δημιουργίας και διαχείρισης τραπεζικού λογαριασμού από το ΤΕΕ για τη συλλογή του πόρου 6‰

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε την εγκύκλιο 15/2017 με την οποία ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 2235 Β/2017 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Δημιουργία και διαχείριση έντοκου Τραπεζικού Λογαριασμού από το ΤΕΕ για τη συλλογή του πόρου 6‰”. Ο πόρος αυτός προβλέπεται στη σχετική συμφωνία των Εργοληπτικών Οργανώσεων και της ΕΜΔΥΔΑΣ και κατανέμεται ανά δίμηνο και ισόποσα στους…