Νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δημοσίευσε νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα νέα πρότυπα τεύχη αναφέρεται ρητά (αρθρ. 23 παρ. 1) ότι “Όπου…

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση υγρών αποβλήτων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, μέχρι την 15.09.2017, σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διάθεση υγρών αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μέλη μας, εφόσον επιθυμούν, να αποστείλουν έγκαιρα τις απόψεις τους στην Ένωση.