Η Ένωση υπέβαλε αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης

Η Ένωση ζήτησε από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης παράταση 8 ημερών της καταλητικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  σε 9 διαγωνισμούς, λόγω του ότι το ΕΣΗΔΗΣ τέθηκε εκτός λειτουργίας από 1 έως 8 Αυγούστου. 

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς τη ΔΕΥΑ Λαμίας για διαγωνισμό που δεν καλούνται πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ

Η  Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕΥΑ Λαμίας για διαγωνισμό που δεν καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, αλλά απαιτείται ειδική  τεχνική εμπειρία από τους συμμετέχοντες