ΦΕΚ 2710 Β/2017 Σημαντική ΚΥΑ για τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2710 Β/2017 η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Υποδομών με την οποία ρυθμίζονται τα τεχνικά θέματα που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης λειτουργεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών…

Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξέδωσε έγγραφο που παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. Στο έγγραφο αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, διότι η μετατροπή διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι  με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης…

Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων για τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε έγγραφο με το οποίο  ενημερώνει για τον τρόπο προσδιορισμού της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση μερίδων ομόρρυθμης οικοδομικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία