Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την Περιφερειάρχη Αττικής για καθυστερήσεις πληρωμών εγκεκριμένων λογαριασμών

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Περιφερειάρχη  Αττικής με αίτημα αφενός την άμεση εξόφληση των οφειλομένων  προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων  και αφετέρου την απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης και πληρωμής λογαριασμών

Ενημερωτικό σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του  άρθρου 37 Ν. 4482/2017 στο ΦΕΚ 102 Α/2017 ενημερώνουμε τα μέλη της Ένωσής μας και για τα ακόλουθα: Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης  έχει εγκατασταθεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ). Σε  επικοινωνία με τη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης και τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και…