Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών για την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο που περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών.  Στο ως άνω έγγραφο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι δεδομένου ότι η αυταπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν είναι μέχρι σήμερα δυνατή για τεχνικούς λόγους, η ασφαλιστική ενημερότητα θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από…

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση δαπανών που μια επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε έγγραφο με θέμα “Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μια επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της)”

Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4412/2016 για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες-υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 102 Α/2017 ο Νόμος 4482/2017 με τίτλο ” Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”.  Με το  άρθρο 37 του ως άνω Νόμου αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου  379 Ν. 4412/2016( έναρξη ισχύος των διατάξεων για την υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ-Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων…