Ανάκληση επιπλέον όρου διακήρυξης από τον Δήμο Λευκάδας μετά από παρέμβαση της Ένωσης

Ο Δήμος Λευκάδας συμμορφώθηκε με την διαμαρτυρία της ΠΕΔΜΕΔΕ και προχώρησε σε ανάκληση του συγκεκριμένου επιπλέον όρου της διακήρυξης, ενημερώνοντας παράλληλα την Ένωση και τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Εγκύκλιος Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για τροποποίηση έγκρισης απόφασης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε Εγκύκλιο με θέμα τη Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016, με την οποία εγκρίθηκαν διορθώσεις/προσθήκες ατο κείμενο  του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ για την τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

 Η ΕΑΑΔΗΣΥ εξέδωσε την Κατευθυντήρια ΟΔΗΓΙΑ 22 με τίτλο “Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους”. Στην ουσία αφορά στην ερμηνευτική προσέγγιση της ΕΑΑΔΗΣΥ στο θέμα των συμπληρωματικών συμβάσεων. Η κατευθυντήρια οδηγία αποτυπώνει αναλυτικά (και με παραδείγματα) τις αυστηρές,τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει κατά περίπτωση  να πληρούνται προκειμένου να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις που…