Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε Εγκύκλιο για την πρόληψη των επιπτώσεων του καύσωνα.  Αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης των συμπτωμάτων κατά τον καύσωνα καθώς και οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρασχεθούν. 

ΦΕΚ 88Α/2017-Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 88 Α/2017 το Προεδρικό Διάταγμα 57/2017 με τίτλο”Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών”. Οι οργανικές μονάδες της Αρχής ορίζονται ως εξής: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραμματεία Κλιμακίων 3. Νομική Υπηρεσία 4. Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής και Διοικητικής Υποστήριξης και καταγράφονται οι σχετικές  αρμοδιότητες κάθε μονάδας. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι το σύνολο των οργανικών…

Σημαντικές επισημάνσεις για τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δημοσίων έργων

Η Ένωση, μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016, έχοντας διαπιστώσει ότι στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων απορρίπτονται προσφορές εργοληπτών ή κηρύσσονται έκπτωτοι οι προσωρινοί ανάδοχοι  εφιστά την προσοχή των μελών της  στα κάτωθι σημεία του Νόμου: Α. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά  τη διάρκεια της  διαγωνιστικής διαδικασίας…