Η ΑΑΔΕ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΙΚΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε οδηγίες για τη μετατροπή μίας ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).  Στην περίπτωση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο της προερχομένης από μετατροπή ΙΚΕ δεν μπορεί να έιναι μικρότερο των 146.735 ευρώ

ΦΕΚ 1721 Β/2017- Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1721 Β/2017 η ΚΥΑ με τίτλο: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Στο προοίμιο της απόφασης αναφέρεται ότι από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του ΕΦΚΑ δεδομένου ότι όσοι υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που θα κατέβαλαν, αν συνέχιζαν την απασχόλησή…

ΦΕΚ 74Α/2017-Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων-Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4412/2016 -Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 74 Α/2017 ο Ν. 4472/2017 με τίτλο “Συνταξιοδοτικές διατάξεις  Δημοσίου, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις”.  Στο άρθρο 47 του ως άνω Νόμου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016, οι κυριότερες των…