Να μην καταργηθεί η αίτηση θεραπείας ζητά η Ένωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ζητά να μην καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός ενδικοφανούς προστασίας, η αίτηση θεραπείας, που διαχρονικά εφαρμόζεται στο δίκαιο των δημοσίων έργων για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων.  Οι παρατηρήσεις της Ένωσης, που  αφορούν στο…

Έγγραφο του ΕΦΚΑ για την καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο δίδει οδηγίες για την καταβολή Δωρόσημου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από 10.04.2017 έως 26.04.2017.

ΠΟΛ 1057/2017-Φορολογικά ευεργετήματα για τη μεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος της ΕΕ της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας

Με την ΠΟΛ 1057/2017 παρέχονται οδηγίες σχετικά με τα φορολογικά ευεργετήματα για τη μεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαίκής Ένωσης της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας καθώς και για τα φορολογικά ευεργετήματα που ισχύουν επί εισφοράς ενεργητικού έναντι τίτλων, επί ανταλλαγής τίτλων καθώς και επί απορρόφησης μίας ή περισσοτέρων εταιρειών με…