Ομόφωνη πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης για την ίδρυση Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης κατά τη συνεδρίαση  της 30.03.2017 ομόφωνα απεδέχθηκε το αίτημα των μελών της Ένωσης που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης για δημιουργία Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού της Ένωσης, θα υποβληθεί για έγκριση κατά τη…

Εγχειρίδιο χρήσης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων του Υπουργείου Υποδομών

Το Υπουργείο Υποδομών εξέδωσε εγχειρίδιο χρήσης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων με σκοπό τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης δημοσίων έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 118 Ν. 4412/2016. Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως  στους χρήστες των αναθετουσών αρχών που πρόκειται να διεξάγουν ηλεκτρονικές…

Παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ έτους 2016

Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας  στο Ταμείο, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, δόθηκε παράταση έως και  την 30.06.2017 για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ του έτους 2016 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων