ΠΟΛ 1042/2017-Επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες

Με την ΠΟΛ 1042/2017 δίδονται οδηγίες σχετικά με την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες

ΦΕΚ 969 Β/2017-Υπουργική απόφαση για την παρακράτηση και απόδοση της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 969 Β/2017 η υπουργική απόφαση που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού και  τη διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης,…

Παρέμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Δήμο Περιστερίου μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης για έργο που προκηρύσσεται ως εργασία

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από το Δήμο Περιστερίου τις απόψεις του επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της Ένωσης για έργο που προκηρύσσεται ως εργασία

ΦΕΚ 940 Β/2017 Υπουργική απόφαση για τις διατιθέμενες πιστώσεις συνεχιζόμενων έργων ΠΔΕ έτους 2017

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 940 Β/2017 υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται, κατά φορέα, το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια του  έτους 2017 για την εκτέλεση συνεχιζόμενων έργων από τα προγούμενα έτη. Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα καθώς και η ένταξη νέων έργων στο…