Διευκρινίσεις της φορολογικής διοίκησης σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο και το χρόνο κτήσης του σχετικού εισοδήματος.  Εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος που αποκτά η εταιρεία ως υπεργολάβος του έργου, για τις εργασίες π.χ.  της περιόδου Δεκεμβρίου 2015, των οποίων η πιστοποίηση από τον κύριο…

Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών έτους 2016

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών έτους 2016 μέχρι και την 31.03.2017

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου, σε συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψιν της τη διαμαρτυρία της Ένωσης,  ομόφωνα, αποφάσισε τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες  για τη συντήρηση του δρόμου στην περιοχή Αμπελική, μετά τα προβλήματα που προέκυψαν στο οδικό δίκτυο  από  τις πλημμύρες. Το απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης βρίσκεται εδώ

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οριοθέτηση και προστασία των υδατορεμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 428 Β/2017 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Υποδομών και Μεταφορών που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης των υδατορεμάτων. Αντικείμενο του περιεχομένου του Φακέλου Οριοθέτησης είναι: 1. Η περιγραφή των συνθηκών που υφίστανται στο υδατορέμα από υδρολογική, υδραυλική, γεωλογική και περιβαλλοντική άποψη 2. Η διατύπωση…