Προσχέδιο απόφασης του Υπουργού Υποδομών για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Ο Υπουργός Υποδομών εξέδωσε προσχέδιο απόφασης με θέμα “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών” Έτσι, πρόκειται να δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (ΚΗΣΚ)  με σκοπό τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής…

Εγκύκλιος 1/2017 του Υπουργείου Εργασίας-Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών από 01.01.2017

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την εγκύκλιο 1/2017 με θέμα “Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων από 01.01.2017”, που αφορούν, εκτός των άλλων περιπτώσεων, και στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, του ΟΑΕΕ, στα μέλη των Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών με ποσοτό συμμετοχής τουλάχιστον 3% και στους διαχειριστές Ι.Κ.Ε. Έτσι: Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων…

ΠΟΛ 1005/2017-Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για το φορολογικό έτος 2017

Η ΠΟΛ 1005/2017 καθορίζει τις δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017