Επανδρώθηκαν και λειτουργούν τα Περιφερειακά Γραφεία του ΤΜΕΔΕ

Δημοσιεύουμε έγγραφο του Διοικητή του ΕΦΚΑ  στο οποίο αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ στα Περιφερειακά Τμήματα  θα εξυπηρετούν στο μεταβατικό αυτό στάδιο  τις διαδικασίες εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, χωρίς δικαίωμα υπογραφής  

Προσχέδιο υπουργικής απόφασης για το περιεχόμενο του μητρώου έργου

Δημοσιεύουμε το προσχέδιο της υπουργικής απόφασης με θέμα:Το περιεχόμενο του Μητρώου Έργου. Στο σχέδιο αυτό, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι ο ανάδοχος υποβάλει μητρώο έργου στην Υπηρεσία  μαζί με την τελική επιμέτρηση και καταγράφεται επακριβώς τι πρέπει να περιλαμβάνει και σε ποιά μορφή δίδεται. Το μητρώο παρουσιάζει τον τρόπο που τελικά κατασκευάστηκε το έργο και…