Έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη διατήρηση χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα νησιά

Με έγγραφό της  η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει ότι για τα νησιά των νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, πλην της Ρόδου, η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ κατά 30% εξακολουθεί να ισχύει. 

Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του ΤΜΕΔΕ -ΦΕΚ 4504Β/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4504 Β/2016 υπουργική απόφαση για τη διάρθωση των οργανικών μονάδων του ΤΜΕΔΕ, που είναι ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εργασίας και σκοπό έχει τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών στους πιστούχους μέλη του Ταμείου για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς και η προεξόφληση λογαριασμών δημοσίων έργων.  Το ΤΜΕΔΕ διαρθώνεται (όπως αναλυτικά καταγράφεται στην…

Διαβίβαση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)- ΦΕΚ 4504 Β/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4504 Β/2016 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας σύμφωνα με την οποία , εκτός των άλλων, διατυπώνεται ότι “Στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας οι οποίες κατά την έκδοση τοης παρούσας δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης” Σημειώνεται ότι το εν λόγω ΦΕΚ δημοσιεύτηκε…

Κατευθυντήρια Οδηγία 18/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ για τη συμπλήρωση των προτύπων τευχών διακήρυξης συμβάσεων έργου

Η Εναιία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δημοσίευσε την κατευθυντήρια Οδηγία 18/2017 με την οποία δίδονται διευκρινίσεις συμπλήρωσης των πρότυπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτων των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.  Ειδικότερα η Οδηγία έχει…

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Νέοι λογαριασμοί για την πληρωμή των γραμματίων είσπραξης εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ

Η Ένωση επισημαίνει στα μέλη της τον τρόπο πληρωμής των γραμματίων είσπραξης των εγγυητικών επιστολών που εκδίδει το Ταμείο: Η πληρωμή των γραμματίων είσπραξης των εγγυητικών επιστολών θα πραγματοποιείται είτε μέσω κατάθεσης στους λογαριασμούς: 1. ATTICA BANK: IBAN GR 120160 0650 0000 0008 5029 193 2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : IBAN GR 77 0110 0400 0000…

50% μείωση εισφορών για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια πραγματικής ασφάλισης

“Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους, μπορούν να καταβάλλουν μειωμένη κατά το 50% ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης” αναφέρει η παρ. 13 του άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α/2016) . Η ως άνω διάταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα μέλη της…