Οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας για τις εισφορές των ασφαλισμένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Ο Υφυπουργός Εργασίας εξέδωσε οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και υπάγονταν,  εκτός των άλλων, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ.     Έτσι, εφόσον το εισόδημα πρέρχεται από την άσκηση διαρκούς και όχι ευκαιριακής επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα…

Επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει τα σημεία που πρέπει να διορθωθούν στα πρότυπα τεύχη διακήρυξης έργου

Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία επισημαίνει διορθώσειες που πρέπει να γίνουν στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων ( αλλαγή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης μετά την 01.01.2017, έκδοση βεβαίωσης πειθαρχικού παραπτώματος κα). 

1.jpg

FIEC – Newsletter 17 Ιανουαρίου 2017

FIEC at European Parliament hearing on CPR On 31 January, the European Parliament will hold a hearing on the Construction Products Regulation (CPR) and its impact on the internal market.  The event will be hosted by Catherine Stihler MEP, Vice-Chair of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO).  Jan Coumans, Chairman of TEC-1, the…