ΠΟΛ 1003/2017 με θέμα “Φορολογική μεταχείριση επιστρεφομένου κεφαλαίου εταιρείας”

Με την ΠΟΛ 1003/2017 του Υπουργείο Οικονομικών απαντάται το ερώτημα που αφορά στη φορολογική μεταχείριση ποσού, που προέρχεται από μείωση κεφαλαίου νομικού προσώπου,  όπου το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει  αυτούσιο το ποσό της συμμετοχής του στο κεφάλαιο εταιρείας και περαιτέρω το ποσό αυτό επιθυμεί να επανεπενδυθεί στο κεφάλαιο νέας εταιρείας. 

Προσχέδιο εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (Α.Χ.Π)

Το Υπουργείο Υποδομών απέστειλε στην Ένωση προσχέδιο εγκυκλίου για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, (ΑΧΠ).   Δεδομένου ότι το Υπουργείο ζητά τις τελικές παρατηρήσεις, καλούνται τα μέλη της Ένωσης, εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν άμεσα τις προτάσεις τους στη Νομική Υπηρεσία της ΠΕΔΜΕΔΕ.   Στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι, όταν οι…

Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διαχείριση των πιστώσεων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και τις πληρωμές στους δικαιούχους

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο δίδονται οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.  Σημαντικό στάδιο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των Φορέων της Γενικής κυβένρησης είναι η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμέυσεων με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από τους αρμόδιους διατάκτες ή τα κατά νόμο εξουσιοδοτούμενα όργανα. Η έκδοση…