Μετατίθεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4412/2016 σχετικά με την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Στο ΦΕΚ 240 Α/2016, όπου δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4446/2016,  υπάρχει διάταξη που μεταθέτει το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4412/2016 σχετικά με την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 50 του ως άνω Νόμου αναφέρεται ότι αντικαθίστανται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 ως εξής:…

Άμεση και θετική η αντίδραση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για τις αναθέσεις

Η Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρμένης Διοίκησης Ηπείρου  ζητά από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικ. – Οικονομικού των Νομών της περιοχής  την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις, μετά τη διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου. Η επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βρίσκεται εδώ