ΦΕΚ 236 Α/2016- Εθνικός Μηχανισμός Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 236 Α/2016 ο Ν. 4445/2016 με τίτλο “Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη, εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016  και άλλες διατάξεις.” Αξίζει να σημειωθεί, εκτός των άλλων, ότι στο άρθρο 43 του ως άνω Νόμου αναφέρονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του…

Κοινή Υπουργική Απόφαση για το καθεστώς ασφάλισης των ατόμων που ασκούν περισσότερες από μία επαγγελματικές δραστηριότητες

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας εξέδωσαν εγκύκλιο που παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες από μία επαγγελματικές δραστηριότητες. Με τις διατάξεις του άρθρου 36 Ν. 4387/2016 ρυθμίζεται το καθεστώς ασφάλισης και συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες από μια επαγγελματικές δραστηριότητες ή για την ίδια επαγγελματική δραστηριότητα…

Έγγραφο του ΙΚΑ προσδιορίζει τις περιόδους υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων έτους 2017

Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο που περιέχει αναλυτικούς πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής μηνιαίων ΑΠΔ, εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομικοτεχνικών Έργων περιόδων απασχόλησης από το μήνα  Ιανουάριο  έως το  Δεκέμβριο του έτους  2017

Το ΤΣΜΕΔΕ παρέχει διευκρινίσεις προς την Ένωση σχετικά με την κατάργηση των κρατήσεων στις πληρωμές λογαριασμών δημοσίων έργων

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΣΜΕΔΕ ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ένωσης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το θέμα της κατάργησης των κρατήσεων απέστειλε απαντητική επιστολή στην οποία, εκτός των άλλων,  αναφέρει ότι: Η κατάργηση των πόρων 2%, 2%ο και 6%ο  υπέρ ΤΣΜΕΔΕ αφορά σε κάθε πληρωμή δημοσίου έργου του οποίου η ανακοίνωση της κατακύρωσης του…