Διαμαρτυρία του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου για απευθείας ανάθεση έργου

Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής για απ’ ευθείας ανάθεση έργου.

Εγκύκλιος 19/2016 Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Εγκύκλιος 19/2016 με θέμα “Καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων.