Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διανομή κερδών νομικών προσώπων

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 48 Ν. 4172/2013 σχετικά με τη διανομή κερδών στα νομικά πρόσωπα 

Εγκύκλιος 16/2016 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον καθορισμό ορίου προϋπολογισμού δαπάνης μελετών, έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο 16/2016 με την οποία καθορίζονται τα όρια προυπολογισμού δαπάνης μελετών, έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄βαθμού, των Συνδέσμων, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΥΑ πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώμη τεχνικού συμβουλίου