Εγκύκλιος 16/2016 του Υπουργείου Υποδομών σχετικά με την έκδοση των Ν. 4412 και 4413/2016

Με την Εγκύκλιο 16/2016 το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει για τη δημοσίευση στο  ΦΕΚ  147 Α/2016 και 148 Α/2016 των Ν. 4412/2016 και 4413/2016, αντιστοίχως. Ο Ν. 4412/2016 αφορά στις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ενώ ο Ν. 4413/2016 αφορά στην ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης.  Η ισχύς των νόμων αυτών αρχίζει από της δημοσιεύσεώς τους…

Υπουργική απόφαση για τη σύνταξη προσχεδίων αποφάσεων και εγκυκλίων για το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  εξέδωσε απόφαση με την οποία συγκροτεί Ομάδες Εργασίας  για τη σύνταξη προσχεδίων υπουργικών  αποφάσεων και εγκυκλίων των νέων νόμων  Ν. 4412/2016 και 4413/2016. 

Έγγραφο του ΙΚΑ σχετικά με την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων

Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με τίτλο “Εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων, που αποτελεί πόρο του ενιαίου λογαριασμού για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών του ΟΑΕΔ”