Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147Α’/8.8.2016 ο νόμος 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016 ο νόμος 4412 με τίτλο  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).   Σκοπός του νέου νόμου είναι: -Η απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων -Η επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων ως τρόπου επικοινωνίας στις δημόσιες συμβάσεις -Η περικοπή  των απαιτούμενων δικαιολογητικών…