Διαμαρτυρία της Ένωσης κατά των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού για την αντικατάσταση της υγρορμόνωσης του δώματος του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών – ΦΕΚ 125 Α/2016

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 125 Α/2016 ο Ν. 4403/2016 με τον οποίο  επέρχονται σημαντικές μεταβολές  στους  Ν. 2190/1920,  3190/1955, και   4072/2012 σε ό, τι αφορά στο  χρόνο σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών,  στις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης ,  στη  δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων  καθώς και πολλές άλλες  μεταβολές  σε πληθώρα άλλων νόμων . Επισημαίνεται  ότι με τη  διάταξη…

Κατάργηση διατάξεων του Νόμου 4281/2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 125Α/2016 ο Ν. 4403/2016, όπου  στο άρθρο 57   αναφέρεται  ότι από 1.7.2016 καταργούνται τα άρ. 14 έως 201 του Ν. 4281/2014  εκτός των αρ. 134-138 (που αφορούν στο  ΕΣΗΔΗΣ), του άρ. 139, (που αφορά στο ΚΗΜΔΗΣ), του άρ. 157, (που αφορά στις εγγυήσεις) και της  παρ. 5 αρ. 201 (που αφορά…

ΙΚΑ-Υποβολή ΑΠΔ μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ

Το ΙΚΑ εξέδωσε Δελτίο Τϋπου με το οποίο ενημερώνει τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών έργων ότι  προκειμένου να υποβάλλουν τις ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μηνός  Ιουνίου 2016 έχει τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα με τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ προσαυξημένα κατά 1%.  Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν μετά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το…