Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους εταιρείας

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας