Οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες σχετικά με το συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων

Ψηφίστηκε στη Βουλή η περαιτέρω παράταση της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014

Στο σχέδιο Νόμου με τίτλο “Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής  Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις”  προβλέπεται, εκτός των άλλων,  ότι η ισχύς των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς το Δήμο Πειραιά για τέσσερις διαγωνισμούς έργων που δεν καλούνται αποκλειστικά εργολήπτες

Η  Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Πειραιά, γιατί σε τέσσερις διακηρύξεις για την κατασκευή έργων δεν καλούνται αποκλειστικά  πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Οι διαγωνισμοί προκηρύσσονται ως εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980