Εκ παραδρομής δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 311Β/2016 η υπ΄αριθμ. 67/2015 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο “Έκδοση αναθεωρημέων προτύπων τευχών διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β”. Η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης διαπιστώνοντας πως η ως άνω απόφαση είχε ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 664 Β/21.04.2015 επικοινώνησε με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,  όπου διαπιστώθηκε πως εκ παραδρομής…

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για παράταση της έναρξης ισχύος του Ν. 4281/2014- Β΄μέρος

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο “Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις” με την οποία η ισχύς των διατάξεων του Β΄μέρους του Ν. 4281/2014 αρχίζει από  την 30η Απριλίου 2016. Αναμένεται η ψήφιση του νόμου. 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ακύρωσε το διαγωνισμό για την Πανεπιστημιούπολη στην Κοζάνη μετά από διαμαρτυρία της Ένωσης για διαγωνιστικά σχήματα

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ακύρωσε το διαγωνισμό για την ανάπτυξη Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης ότι δεν επιτρέπεται η κάθε εργοληπτική επιχείρηση να μετέχει σε περισσότερα του ενός διαγωνιστικά σχήματα. Η αναθέτουσα Αρχή ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους ότι ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί εκ νέου εντός του μηνός Απριλίου 2016