Άλλαξε το επιτόκιο των οφειλών στο ΤΣΜΕΔΕ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4336/15  τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις του ΤΣΜΕΔΕ. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5). Η αναπροσαρμογή των δόσεων διακανονισμού,…

Χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΤΣΜΕΔΕ

Άρχισε η σταδιακή χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί τα επιδόματα για τα οποία οι αιτήσεις κατατέθηκαν στο Ταμείο εως και την 31.01.2015.