30.04.2017 Η νέα ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών – ΦΕΚ 2640 Β/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2640 Β/2015 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με την οποία οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων θα γίνονται υποχρεωτικά για όλους τους φορείς του Δημοσίου από την 30.04.2017 και μετά.

Οδηγίες του ΙΚΑ για την καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει τους δύο διαφορετικούς τρόπους που θα διενεργηθεί η καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων 2015 στους εργατοτεχνίντες οικοδόμους

Παράταση λειτουργίας λατομείων -διαδικασία χρηματοδότησης του ΦΠΑ στα μεγάλα έργα- ΦΕΚ 164 Α/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 164 Α/2015 ο Νόμος 4351/2015 με τίτλο “Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις”. Ενδιαφέρον για τα μέλη της Ένωσης παρουσιάζει το άρθρο 22, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η 31.12.2017 ως χρόνος λήξης της παράτασης λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών καθώς και το άρθρο 30,  που αφορά στην διαδικασία χρηματοδότησης…