Προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για τα μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο

Το Υπουργείο Οικονομικών δίδει διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος

Εγκύκλιος ΙΚΑ για την καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με ταυτότητα πληρωμής

Η Υπηρεσία ελέγχου κοινών επιχειρήσεων οικοδομοτεχνικών έργων εξέδωσε έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών με ταυτότητα πληρωμής τρεχουσών εισφορών και για την τροποποίηση περιόδου υποβολής ΑΠΔ Δώρου Χριστουγέννων και Δώρου Πάσχα