Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΦΕΚ 1822 Β/2015

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B 1822 /2015 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών , Ναυτιλίας και Τουρισμού που περιλαμβάνει  τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στο πρώτο μέρος προσδιορίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό…

Εκδόθηκε η ετήσια στατιστική έκθεση της FIEC για την κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ευρώπη

Εκδόθηκε από την FIEC η ετήσια στατιστική έκθεση για την κατασκευαστική δραστηριότητα με στοιχεία που συγκεντρώνει η Ομοσπονδία από όλες τις Ενώσεις μέλη της.    

Ζητούνται μέσω της ΠΕΔΜΕΔΕ μηχανικοί για εργασία στη Μέση Ανατολή

Η Dorsch Gruppe GMBh, συμβουλευτική κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Abu Dhabi ζήτησε μέσω της ΠΕΔΜΕΔΕ μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων για εργασία στη Μέση Ανατολή. Εφ’ όσον ενδιαφέρεστε να μετακινηθείτε από την Ελλάδα, να βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας προοτικές και να αποκτήσετε ένα σεβαστό εισόδημα το χρόνο που θα καθορίζεται με βαση την εμπειρία σας μπορείτε…

Το ΤΣΜΕΔΕ δεν θα πραγματοποιεί εφεξής συναλλαγές με τους ασφαλισμένους κάθε Πέμπτη

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, Συνεδρ. 360/30-07-2015/θέμα 2ο, όλες οι Υπηρεσίες του ΤΣΜΕΔΕ από 01/09/2015 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή με τους ασφαλισμένους. Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις υπόλοιπες εργάσιμες ημέρες, πλήν της ημέρας Πέμπτης.