Συμπλήρωση τιμολογίων Η/Μ Εργασιών – Εγκύκλιος 11/2015 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού

Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού εξέδωσε την Εγκύκλιο 11/2015 με θέμα την συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών. Εδώ το σχετικό ΦΕΚ 1088 Β’ / 9.6.2015

Υποδείγματα χρήσιμων εντύπων για την καθημερινότητα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων σε σχέση με τις υπηρεσίες

Η Νομική Υπηρεσία  σε συνεργασία με την Επιτροπή Καινοτομίας της Αντιπροσωπείας της Ένωσης προχώρησε στην συγκέντρωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα υποδειγμάτων χρηστικών εντύπων, απαραίτητων για την άσκηση του επαγγέλματος του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων. Ο κατάλογος των εντύπων αυτών βρίσκεται στην ενότητα Χρήσιμα – Έντυπα και θα εμπλουτίζεται διαρκώς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορείτε να βρείτε :…

Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών – Οδηγία 5/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την Κατευθυντήρια Οδηγία 5/2015 που διευκρινίζει τις διατάξεις και τις βασικές ρυθμίσεις  του ν.4281/2014 σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Υπενθυμίζουμε ότι η ισχύς του ν. 4281/2014 έχει ανασταλεί μέχρι το τέλος του 2015 πλην του άρθρου 157 που αφορά στις εγγυητικές επιστολές.…