Κυρώθηκε με Νόμο η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 43 Α/2015  ο  Ν. 4323/2015  με τον οποίο κυρώθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής  Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οδηγίες σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών στο ΓΕΜΗ

Η Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας εξέδωσε έγγραφο  με το οποίο παρέχει οδηγίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβο λής αιτήσεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων.