Απλοποίηση διαδικασίας τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας εργαζομένων στα τεχνικά έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1241 Β/2014 η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου, σύμφωνα με την οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα. Εκτός των άλλων προβλέπεται ότι δεν απαιτείται προσκόμιση για θεώρηση στην αρμόδια Υπηρεσία του ημερολογίου μέτρων ασφαλείας, του βιβλίου…

Τροποποίηση των διατάξεων για τη διαιτησία και τη μελέτη – κατασκευή

Στο άρθ. 42  του υπ΄αριθμ. 4264/2014 Νόμου  με τίτλο «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 118 Α/15-5-2014  προβλέπεται ότι αλλάζουν οι παράγραφοι 5,6 και 7 του αρ. 25Α  Ν.  3614/2007 που αφορούν την προσφυγή σε διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις. Συγκεκριμένα τροποποιείται η σύνθεση του Διαιτητικού Δικαστηρίου και ο…

Η παρέμβαση της Ένωσης στο Δήμο Φυλής αποσόβησε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά επί της διαμαρτυρίας της Ένωσης προς το Δήμο Φυλής  για τη διεξαγωγή παράτυπου διαγωνισμού.

Θέσεις ΠΕΔΜΕΔΕ – Χρήσιμος οδηγός για αποστολή προτάσεων των μελών της Ένωσης πάνω στο προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων Έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Δημοσιεύουμε  εκ νέου την πρόταση σχεδίου Νόμου για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών , παραθέτοντας κατ΄ άρθρο τις  ψηφισμένες θέσεις της Ένωσης. Καλούμε τα μέλη μας όπως αποστείλουν τις προτάσεις τους προς επεξεργασία από την Ειδική Επιτροπή της Αντιπροσωπείας που συστάθηκε κατά τη συνεδρίασή της…

Νέα υπηρεσία της ΠΕΔΜΕΔΕ προς τα μέλη της : Δημοσίευση ισολογισμού μέσω διαδικτύου

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ανανέωσε τη συνεργασία της με τη 5-one, προσφέροντας στα μέλη της τη δυνατότητα δημοσίευσης του ισολογισμού τους με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Συγκεκριμένα η υπηρεσία αυτή προσφέρεται στην χαμηλή τιμή των 65€/έτος, αντί 85  Καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης ισολογισμών είναι η 31/5/2014. Όσα μέλη ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Ένωσης   info@pedmede.gr  τον ισολογισμό τους με…