Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες –ΠΟΛ 1120/2014

Η  ΠΟΛ 1120/2014 του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α /2013) σχετικά με την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες.