Επιστολή της Ένωσης προς το ΤΣΜΕΔΕ για αποφυγή παρατυπιών στην έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης

Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο  και τα μέλη της ΔΕ Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ για αποφυγή παρατυπιών στην έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης