ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΟΚ

      Παραθέτουμε απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της ΛΔ΄, 29 Σεπτεμβρίου 2010, Συνεδρίασης του Τμήματος Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το  σχέδιο νόμου . O νόμος δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010