Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2794 Β/2024 αναφέρεται στα τεχνικά θέματα που αφορούν στην χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.).

Στην ως άνω απόφαση, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι:

Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) – Ηλεκτρονικό Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης  (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει:
α) Το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε).

Στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. περιλαμβάνονται τα εξής υποσυστήματα:
1 -Υποσύστημα Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ), το οποίο ενσωματώνει το Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) και το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.),
2 -Υποσύστημα Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε), το οποίο ενσωματώνει α) το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.),
β) το Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε), γ) Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), δ) Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.), ε) Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε),

3 -Υποσύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Εμπειρίας,
4 -Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών, Ρόλων και Δικαιωμάτων Πρόσβασης,
5 – Υποσύστημα Διαχείρισης Κριτηρίων Επάρκειας – Κατάταξης – Αναβάθμισης,
6 – Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης (Portal).
3. Διαχειριστής του συστήματος ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. , είναι η Διεύθυνση Μητρώων (Δ24) της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,(Δ24).

Μέσω του ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε:

Α. οι  Χρήστες της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24) δύνανατι να :
α. αξιολογούν ηλεκτρονικές αιτήσεις φυσικών και νομικών οντοτήτων που επιθυμούν να εγγραφούν ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο τεχνικών έργων,
β. εκδίδουν και χορηγούν βεβαιώσεις μέσα από το ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.,

γ. προβαίνουν σε απαραίτητες ενέργειες επεξεργασίας και διαχείρισης των εγγεγραμμένων μελών του μητρώου,  ιδίως στις περιπτώσεις τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης, επανάκρισης, πειθαρχικής διαδικασίας.

Β.Τα  Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.Τ.Ε. ή που αιτούνται την ένταξη στο μητρώο τεχνικών έργων, δύνανται να:

α. αιτηθούν την εγγραφή τους σε κάποιο από τα μητρώα τεχνικών έργων,

β. αιτηθούν την αναθεώρηση/αναβάθμιση του πτυχίου τους και την κατάταξη τους στο εκάστοτε μητρώο,

γ. υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις για την κατάταξη/αναβάθμιση/ διαγραφή τους ή αίτηση γενικής φύσεως.

Γ.Οι  Δημόσιοι και ιδιωτικοί Φορείς δύνανται να :

α. προβαίνουν σε καταχώρηση νέου έργου και απόδοση εμπειρίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο έργο αυτό.

β. Επεξεργάζονται καταχωρημένα έργα εντός του συστήματος.

Μετά την έγκριση των αιτήσεων από τα αρμόδια μέλη της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24), αναρτώνται μέσω του συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή τα πτυχία/βεβαιώσεις.

Για την είσοδο στο ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. φυσικών και νομικών προσώπων απαιτούνται οι κωδικοί TAXIS των φυσικών και νομικών προσώπων.

Επιπλέον στην εν λόγω απόφαση περιγράφονται :

Η Διαδικασία εγγραφής και υποβολής αιτήσεων στο ΜΗΤΕ

Η ηλεκτρονική διαδικασία αξιολογησης αιτήσεων, η διαδικασία αναθεώρησης, αναβάθμισης και διαγραφής των φυσικών & νομικών προσώπων.

Η ηλεκτρονική καταχώρηση & διαχείριση έργων καθώς και η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου των μελών του Μητρώου.