Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1482 Β/2020, με την οποία  τροποποιεί την  προγενέστερη   απόφαση   που αφορά   στην κατάταξη Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται στις κατηγορίες (Α) και (Β) αναλόγως των επιπτώσεων αυτών.Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων κατατάσσονται σε δώδεκα (12) ομάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) και (Β).

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται ως προς την κατάταξη ορισμένα  έργα και δραστηριοτήτες  της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας , όπως αναφέρεται στα ενσωματωμένα παραρτήματα.Τροποποιούνται δηλαδή ως προς την κατάταξή τους σε κατηγορία, έργα που αφορούν σε “συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών” (ομάδα4) “μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών” (ομάδα11) και “ειδικά έργα και δραστηριότητες” (ομάδα 12).

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων  των οποίων η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει  της απόφασης αυτής, και για τα οποία έχει κατατεθεί πλήρης Μελέτη Περιβάλλοντος ή φάκελος Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται από την ως άνω αρχή εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της απόφασης αυτής .